دسته: web

Read More

Google آزمایش ویژگی های آزمایشی Chrome را آسان تر می کند

نسخه های آزمایشی Chrome بعضی اوقات ویژگی های آزمایشی را بسته بندی می کنند ، اما تقریباًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًجورتر دیگر ، نسخه های آزمایشی Chrome ویژگی های آزمایشی را بسته بندی می كنند ، اما تقریباًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاً ، […]