دسته: wearable

Read More

بوز توسعه AR را خاموش می کند

خروج مدتی است. پروتکل گفت: ارشد VP و طرفدار AR ، جان گوردون در تابستان سال 2019 ، سمت چپ کردند. بوز در ماه آوریل کیت توسعه دهنده عمومی AR را خاموش کرد و مراجعات […]

Read More

مطالعه درون برنامه ای Fitbit مشخص خواهد کرد که آیا پوشیدنی ها می توانند COVID-19 را تشخیص دهند یا خیر

Fitbit فراتر از مشارکتهای تحقیقاتی خود است تا یک مطالعه بیماری عفونی را به خود اختصاص دهد که پیوستن آن بسیار آسان است. سازنده دستگاه مطالعه ای را در برنامه خود ارائه داده است كه […]