دسته: videos

Read More

روند تجدیدنظر در YouTube تا حد زیادی بی اثر است

سازندگان YouTube خواستار شفافیت بیشتر در مورد روند درخواست تجدیدنظر در حذف فیلم هستند. این اولین باری است که YouTube داده های درخواست تجدیدنظر را به اشتراک گذاشته است ، اما احتمالاً اطلاعات نمی خواهند […]