دسته: home

Read More

بعد از ریاضی: زندگی در داخل

تبریک می گویم سه هفته از قرنطینه کوروین ویروس زنده مانده است … یا ، اگر اولین بار اگر اتفاق می افتد در جنوب آمریکا زندگی می کنید ، زنده مانده باشید. با توجه به […]