دسته: GPS

Read More

لاکهید مارتین برای ارتقای ماهواره‌های GPS‌ در مدار به سراغ طراحی جدیدی می‌رود

بطور معمول زمانی که یک ماهواره نیاز به بروزرسانی داشته باشد، با یک ماهواره جدید جایگزین می‌شود. حالا لاکهید مارتین می‌خواهد با بازطراحی باس مورد استفاده برای ماهواره‌های GPS، چنین رویکردی را تغییر دهد و […]