دسته: شهاب سنگ

Read More

یافته‌های جدید نشان می‌دهند بیشتر نیتروژن زمین نشأت گرفته از اطراف خود زمین است

ردپای برخی از ایزوتوپ‌های نیتروژن در شهابسنگ‌های آهنی، نشان می‌دهد که احتمالا منبع نیتروژن زمین علاوه‌بر نواحی آن سوی مدار مشتری، از غبارهای دیسک پیش سیاره‌ای داخلی هم نشأت می‌گیرد. دیسک‌های پیش سیاره‌ای صفحه‌هایی از […]