دسته: تبعیض

Read More

فیسبوک به تبعیض نژادی سیستماتیک در جذب کارمندان خود متهم شد

نهادی که در آمریکا مشغول تحقیق و تفحص پیرامون وجود تبعیض نژادی در استخدام و ترفیع کارمندان فیسبوک است، پرونده خود را با عنوان بررسی تبعیض نژادی «سیستماتیک» مطرح کرده؛ یعنی این نهاد گمان دارد […]