& # 039؛ من می توانم آزادانه صحبت کنم و از کلمات فحش استفاده کنم زیرا صلاح دیدم & # 039؛ظهور ارائه دهندگان ایمیل "خبرنامه" که به نویسندگان اجازه می دهد مستقیماً با خوانندگان ارتباط برقرار کنند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول