مایا فورستاتر: زن به دلیل توئیت جنسیتی در دادگاه تجدیدنظر پیروز شدمایا فورستاتر کار خود را در اتاق فکر به دلیل توئیت هایی که می گفت مردم نمی توانند جنسیت بیولوژیکی خود را تغییر دهند ، از دست داد.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول