فروشندگان eBay دیگر تحت شرایط جدید نمی توانند از PayPal استفاده کنند


EBay ، به نوبه خود ، می گوید كه طرح بدهی مستقیم ، هر بدهی مستقیم دیگر ، مانند قبض تلفن را با همان قوانین دنبال می كند. این بدان معناست که مشتریان از میزان دریافتی از قبل اطلاع خواهند داشت و هرگونه پرداخت نادرست یا متقلبانه باید مسترد شود.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول