& # 039؛ این دستگاه شماست ، باید بتوانید آن را تعمیر کنید & # 039؛بی بی سی با داوطلبانی که کارگاه های رایگان برگزار می کنند برای کمک به مصرف کنندگان در تعمیر وسایل خراب صحبت می کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول