سردرگمی در استفاده از برنامه NHS به عنوان گذرنامه Covid


در حالی که این برنامه می تواند واکسیناسیون شما را ضبط کند ، این به صورت خودکار انجام نمی شود – من بیهوده جستجو کرده ام تا سابقه لغزش Covid خود را پیدا کنم ، فقط برای دریافت پیامی مبنی بر اینکه باید از پزشک عمومی خود برای دسترسی به سلامتی دقیق خود بخواهم رکورد. اگر برنامه NHS به یک گذرنامه واکسن تبدیل شود ، میلیون ها نفر با درخواست های مشابه پزشکان عمومی را بمباران می کنند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول