آیا در گذرنامه های واکسن Covid-19 می توان از داده های بیومتریک استفاده کرد؟


همزمان با اجرای برنامه های واکسن کرونا ، دولت های سراسر جهان در جستجوی راه هایی هستند تا بتوانند ما را به زندگی قبل از همه گیری راحت کنند – مردم را به سالن های ورزشی ، تئاترها و سایر مکان های عمومی شلوغ بازگرداند.

یکی از راه حل ها در حال بررسی است یک "گذرنامه واکسن" دیجیتال Covid-19 است اما بسیاری آنها را تبعیض آمیز خوانده اند و برخی می گویند این می تواند منجر به شناسنامه های حکومتی در آینده شود.

دکتر استفانی هار گزارش می دهد برای BBC Click.

اطلاعات بیشتر را در وب سایت کلیک و BBCClickمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول