سیسکو می گوید کمبود تراشه رایانه شش ماه طول خواهد کشید


به همین دلیل است که آقای رابینز می گوید: "آنچه ما نمی خواهیم این است که در هر جایی از خطراتی که ممکن است با آن روبرو شویم ، تلفیقی داشته باشیم ، صادقانه بگویم ، منجر به وضعیتی می شود که امروز شاهد آن هستیم ، خواه این یک فاجعه مربوط به آب و هوا باشد. خطرات ، اعم از اینکه تنها یک نقطه از خطر خرابی باشد ، چه خطرات ژئوپلیتیکی آن ، چه آنها وجود داشته باشد. من فکر می کنم برای ساخت نیم رساناها فقط به گزینه های بیشتری احتیاج داریم. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول