Flubot: اخطار درباره کلاهبرداری عمده "تحویل بسته" اندروید


AMSCAM TEXT ALERT ⚠️

اگر پیام متنی مانند پیام زیر دریافت کنید:

IGNORE: روی هیچ پیوندی کلیک نکنید.

گزارش: با ارسال به 7726 گزارش دهید.

حذف: متن را از تلفن خود حذف کنید. pic.twitter.com/ailKcmXYh4

– Vodafone انگلستان (@ VodafoneUK) 22 آوریل 2021منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول