فیس بوک نقض داده ها را در ایمیل داخلی کوچک می داند


"انتشارات انتقادات بیشتری را از پاسخ فیس بوک ارائه داده و آن را فرار می کند ، انحراف از سرزنش و عدم وجود عذرخواهی برای کاربران ،" اضافه کرد که قطعات اغلب به نقل از "کارشناسان داده یا ناظران ، مشتاق انتقاد از پاسخ شرکت به عنوان ناکافی هستند ".



منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول