فیس بوک: کارکنان ما پس از کوید می توانند از خانه کار خود را ادامه دهند


"ما افرادی را داریم كه مسئولیت های مراقبت را شعبده بازی می كنند ، ما افرادی را در آپارتمان های كوچك با هم اتاقی زندگی می كنیم ، این افراد ناامیدانه می خواهند دوباره به ادارات برگردند و ما برای انجام این كار بسیار سخت تلاش می كنیم ، به محض اینكه باز شدن آن ایمن باشد دفاتر ما. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول