چگونه سرطان مرا از عضویت در اتحادیه آمازون منصرف کرد


داریل ریچاردسون به اتحادیه رأی داد. اما در حالی که سعی در ترغیب دیگران داشت ، متوجه شد که پیام آمازون در حال کار است: "آنها از اینكه مراقبت های بهداشتی از بین برود ، ترسیده بودند. به همین دلیل بسیاری از آنها علیه اتحادیه" نه "رأی دادند. آنها را تهدید کرد که مزایا و دستمزدها کاهش می یابد. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول