Omegle: 'من به عنوان ربات طعمه جنسی مورد استفاده قرار می گیرم' در سایت چت ویدیویی


"من دائماً در مورد آن تحت فشار هستم ، اما آرامش را پیدا می كنم كه حداقل صورتم در آن نیست. اما این باعث آزار من می شود ، من از این طریق برای آسیب رساندن به دیگران استفاده می كنم. در واقع ، من معتقدم این روشی است كه من داشتم به عنوان یک جوان 14 ساله در سایت قرار گرفته است ، اگرچه من نمی توانم جعلی بودن شخص دیگر را تأیید کنم. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول