در تحقیقات جدید جعبه های غارت شده با مشکل قمار مرتبط است


"بنابراین تحقیقات ما نشان می دهد که توسعه دهندگان بازی ، ناخواسته یا ناخواسته ، به نظر می رسد از جعبه های غنیمت بزرگتر از افراد در معرض خطر سودآوری می کنند (اینها احتمالاً شامل هر دو نفر با مشکلات قمار یا الگوهای مشکل ساز بازی های ویدئویی می شود) – اما نه از بازیکنان ثروتمند ، "نتیجه گیری شد.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول