چگونه زنبورها و هواپیماهای بدون سرنشین با هم متحد می شوند تا مین های زمینی را پیدا کنند


اینجا جایی است که هواپیماهای بدون سرنشین وارد می شوند. یک تیم از بوسنی و هرزگوین و کرواسی راهی برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر زنبورهای عسل در هنگام کار ارائه داده اند. هواپیماهای بدون سرنشین به اطراف پرواز می کنند و تصاویر حشرات را ضبط می کنند که بعداً توسط رایانه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا مكان های مكانی در زمین پنهان شود.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول