"انتخاب کار داوطلبانه بسیار آسان است"


خانم اسمیسارت در هفت سال گذشته کار داوطلبانه ای انجام داده است ، از همه کمک به افراد برای یافتن شغل ، کمک به پناهندگان تازه اسکان یافته و اخیراً تهیه مواد غذایی. او با Deedmob ثبت نام کرده است ، و می گوید که این بسیار مفید بوده است.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول