واکنش شدید در برابر کمک های مالی به برش خودرو افزایش می یابد


"انتخاب روزافزون وسایل نقلیه جدید ، تقاضای روزافزون مشتریان و افزایش سریع ایستگاه های شارژ به این معنی است که در حالیکه سطح بودجه با توجه به تقاضای فزاینده مانند همیشه بالا است ، ما در حال تمرکز مجدد کمک های مالی خود هستیم وسایل نقلیه با انتشار صفر مقرون به صرفه. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول