یقه های یوتیوب شوک الکتریکی یوتیوب خشم مردم را برانگیخته استصلیب آبی می گوید صاحبان حیوانات اهلی حیوانات خانگی باید به جای اینکه این فیلم ها را دنبال کنند ، از مشاوره حرفه ای استفاده کنند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول