Google HR & # 039؛ پیشنهاد مرخصی پزشکی & # 039؛ برای قربانیان نژادپرستیگزارش NBC ، به كارمندان گوگل در آمریكا كه از نژادپرستی شكایت می كنند ، توصیه می شود از مرخصی بهداشت روانی استفاده كنند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول