بایدن برای مقابله با تهدیدهای چین و روسیه اصرار داشت که از سلاح های AI استفاده کندگزارش منتظر مدتها می گوید كه رئیس جمهور آمریكا باید درخواست های منع سلاح های خودمختار را نادیده بگیرد.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول