آموزش آزمایش های نظامی برای ماموریت ها در واقعیت مجازی


سیستم واقعیت مجازی SimCentric Saf-Tac هدست Oculus Rift S و نرم افزار Unreal Engine را برای ایجاد شبیه سازی های آموزشی برای ارتش ترکیب می کند. برای هر مأموریت به سرعت تولید شود.

در حالیکه در RAF هونینگتون در حال آزمایش بود ، خبرنگار فناوری BBC ، Zoe Kleinman توانست این سیستم را برای خودش تجربه کند. ]منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول