«Days Gone» سونی بهار امسال به رایانه شخصی می آیدجیم رایان ، رئیس و مدیرعامل سونی در همان مصاحبه که PSVR2 مطرح شد ، جیم رایان ، رئیس انحصاری PlayStation 4 Days Gone در اواخر امسال به کامپیوتر راه خواهد یافت. این اولین بازی از چندین بازی شخص اول است که این شرکت قصد دارد به کامپیوتر در …منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول