تکنیک "راه اندازی مجدد" سلول بنیادی برای ما چه معنایی دارد؟


تکنیکی که به سلولهای بنیادی امکان تولید مجدد برنامه برای تولید هر نوع سلول انسانی در مقادیر صنعتی را می دهد توسط شرکت کمبریج Bit.bio ایجاد شده است.

این فناوری می تواند برای درمان های بیمار ، مطالعه بیماری های نادر یا کشف موارد جدید مورد استفاده قرار گیرد. داروها.

گزارش های BBC Click's Jen Copestake.

اطلاعات بیشتر را در مشاهده کنید وب سایت کلیک و BBCClickمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول