برنامه های تماس ویدیویی که کارگران خانه را با غریبه ها ارتباط می دهدتعدادی از شرکت های فناوری از طریق تماس های ویدیویی افرادی را که از خانه کار می کنند با غریبه ها در ارتباط می گذارند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول