آیا الگوریتم های پخش جریانی واقعا به فیلم آسیب می رسانند؟


الگوریتم ها ، می گویند ، همه چیز را به "موضوع یا ژانر" تقلیل می دهند ، هر نوع نظارت و درک ارزش هنری را بی معنی می کنند. او می گوید استثناهایی وجود دارد مانند کانال معیارها و سایر رسانه ها که "در واقع تحت نظارت" هستند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول